Turistična ponudba občine Krško
Header

LOV IN RIBOLOVHUNTING AND FISHING


Lov

Del lovišč leži na severnih pobočjih Gorjancev, ki se preko reke Krke nadaljujejo v Krakovski gozd do Trške Gore nad Krškim ter na levem bregu Save vse do Bohorja.
Po loviščih so na voljo visoke preže, poskrbljeno pa je tudi za solnice, ki so namenjene predvsem srnjadi, obiskuje pa jih tudi jelenjad in divji prašiči.
Lovske družine obstojajo že nekaj let in v tem času se je izmenjalo že dosti lovskih rodov, a njihovo poslanstvo ostaja še vedno isto, živeti v sožitju z naravo in živalmi.

Poleg strelskih tekmovanj prirejajo tudi lovske prireditve za članstvo in širše prebivalstvo.
Družabnost lovske družine zagotavljajo tudi s prirejanjem vsakoletnih lovov na divje prašiče za domače in sosednje lovce ter s prirejanjem tekmovanj na streliščih za glinaste golobe.

Najpogostejši gozdni prebivalci na našem območju so: navadna jelenjad, srnjad, damjaki, divji prašiči, poljski zajci, fazani, race mlakarice, od ostale divjadi pa lisice, gozdni jerebi, krokarji, polhi, občasni obiskovalci naših gozdov pa so tudi rjavi medved, volk, poljska jerebica, jazbec, divja mačka, kuna, podlasica, pižmovka, kragulj, kanja, skobec, golob glivar in duplar, divja grlica, kljunač, siva čaplja, gos, ribji orel, vodna kokoška, črna liska, kozica, regeljc, kreheljc.


Ribolov

Ribolov poteka v tekočih vodah in ribnikih. V ribolovu na reki Krki bodo uživali lovci na velike divje krape, linje, ploščiče in platnice. Ribiči priporočajo lov soma, ščuke in smuča iz čolna.

Ribiške družine skrbijo za ribnike, bogate s številnimi vrstami rib. Potok Studena je naseljen s potočno postrvjo, klenom, zeleniko in podustjo, potok Obrh pa s potočno postrvjo ter klenom. Potok Senuša je naseljen s potočnico, klenom ter ščuko. Lačni potok je naseljen s potočno postrvjo in klenom. Potok Sušica pa s potočno postrvjo, klenom in podustjo.

Ribniki na Mačkovcih pri Brestanici so krapovski ribniki, vendar je v njih tudi amur, tolstolobik, linj, som, babuška, šarenka, rdečeoka, rdečeperka pa tudi velike postrvi. Možnost ribolova na ribniku poteka od aprila do oktobra. So pod nadzorom Brestaniške ribiške družine, ki pa prisega tudi na ribolov na reki Savi.

Kontakt:
Ribiška družina Brestanica – Krško
Edi Zidarič
Raztez 1a
8280 Brestanica
T: 041/722 762

  

Hunting

Part of the hunting ground lies on the northern slopes of the Gorjanci and stretches over the river Krka into the Krakovski forest up to Trška hill above Krško and on the left bank of the Sava river all the way to Bohor. The hunting grounds are equipped with high lookouts; salt lick is also provided, intended primarily for roe deer, but red deer and wild pigs also visit.

Hunting societies have existed for years, during which hunting generations have changed, yet their mission remains the same: to live in harmony with nature and animals. In addition to shooting competitions, they organise hunting events for members and the wider population. Sociability of hunting societies is provided by organising annual hunts on wild pigs for local and neighbouring hunters, and by organising competitions at clay pigeons shooting ranges.

The most common forest residents in our area are: deer, roe deer, fallow deer, wild pigs, European hares, pheasants, mallard ducks, and other game, including foxes, grouse, ravens, dormice, with occasional visits to our forests by brown bears, wolves, partridges, badgers, wild cats, martens, weasels, muskrats, goshawks, buzzards, sparrow hawks, stock doves, wild doves, snipe, gray heron, geese, osprey, moorhen, Eurasian coot, snipe, regeljc, teal.


Fishing

Fishing takes place on moving waters and on ponds. Fishing on the river Krka will be enjoyed by fishermen of large wild carp, tench, bream and roach. Fishermen recommend fishing for catfish, pike and zander from a boat. Fishing clubs care for ponds, rich with numerous species of fish.

The Studena stream is inhabited by trout, bleak, common bleak and common nase, while the stream Obrh is populated with trout and bleak. The Senuša is populated by brown trout, bleak and pike. The stream Lačni is populated by brown trout and bleak. The Sušica stream has brown trout, bleak and common nase.

The ponds Mačkovci at Brestanica are carp ponds, but they also contain grass carp, bighead carp, tench, catfish, gibel carp, rainbow trout, common roach, common rudd and large trout.
The ponds are available for fishing from April to October. They are under the control of the Brestanica fishing club that also highly recommends fishing on the River Sava.

Contact:
Ribiška družina Brestanica – Krško
Edi Zidarič
Raztez 1a
8280 Brestanica
T: ++386 41 722 762